Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Χορήγηση δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ – Υιοθέτηση προτάσεων ΠΟΑΣΥ & ΠΟΕΥΠΣ.
15/04/2020
Αιρετοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Πυροσβεστικού Σώματος.
24/04/2020

Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αρ. Πρωτ:101                                                                                       

Αθήνα, 22/04/2020

 

                                                                                    

                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α »

 

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αρίθμ  1030/2/448 από 22-04-2020 Εγκύκλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την χορήγηση Δανείων έτους 2020 η οποία εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κ.λ.π.) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων μέσω psnet.

Η Αίτηση Χορήγησης Δανείου θα συνδέεται με σχετικά παραστατικά που θα αιτιολογούν την έκτακτη ανάγκη του αιτούντος (βεβαίωση νοσοκομείων κ.λ.π.) και θα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα και θα έπονται από τις λοιπές αιτήσεις. Το ποσό παραμένει το ίδιο καθώς και οι δόσεις αποπληρωμής αυτών. Το επιτόκιο των δανείων διαμορφωθηκε στο 4% από 5,5% και ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται η Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 και λήξης η Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020.

 

Αίτηση χορήγησης δανείου Τ.Π.Υ.Π.Σ. 

Υπεύθυνη δήλωση Τ.Π.Υ.Π.Σ. 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email