Υποβολή προτάσεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας – Σχέδιο Π.Δ.

Σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο Π. Κ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
19/11/2015
Αναστολή εργασιών ένταξης του ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ.
24/11/2015

Υποβολή προτάσεων περί Υγιεινής και Ασφάλειας – Σχέδιο Π.Δ.

titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ 256                                                       

                                                                                                               Αθήνα,  13/11/2015

 

                                                                   ΠΡΟΣ: 1  Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων                      

                                                                                    (Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας)

                                                                                2   Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

                                                                   ΚΟΙΝ:  1 Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας        

                                            κ. Ιωάννη Καπάκη

                                                                               2  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                    Μέλη  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ  «  Υποβολή προτάσεων περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Π.Σ.

                   Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος »

  

         Η Ομοσπονδία μας έχοντας πάντα διαμορφωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις, αγωνίζεται και προωθεί λύσεις, για το συμφέρον των συναδέλφων. Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού του Π.Σ. αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες αναβάθμισης του Σώματος και δικαίωση για τον μάχιμο πυροσβέστη.

        Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ακολουθεί αποτελεί ύστερα από την υπ΄αριθμ.64080Φ.109.42/23-10-2015 διαταγή Α.Π.Σ. προϊόν Ομάδας Εργασίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., όπου έλαβε την έγκριση από το Δ.Σ. και από το Συνέδριο και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά δεν το υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, μη αποδεχόμενος την Έκθεση Οικονομικής επιβάρυνσης που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικών του ΑΠΣ, λόγω επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού του ΠΣ κατά περίπου 400.000 ευρώ όπως εκτίμησε.

       Αφού έγινε  επανεξέταση για εναρμόνιση και  επικαιροποίηση ως προς τις αλλαγές που προέκυψαν από το  ν.3850/2010 και ως προς την ονοματολογία και τις διοικητικές δομές που προέκυψαν μετά το ν.4249/2014 σας το καταθέτουμε υποβάλλοντας τις ακόλουθες προτάσεις

  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. με τίτλο :

 

«Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου
κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες
»

   

          (α) Καθορισμός, εναρμονισμός και συμμόρφωση με το εκάστοτε επίκαιρο και ισχύον περί Υ.Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο, καθώς και μέτρα και όργανα επιβολής της εφαρμογής του σε όλες τις δραστηριότητες – εργασίες του προσωπικού του Π.Σ., είτε αυτές παρουσιάζουν είτε όχι εγγενείς ιδιαιτερότητες.

           (β) Καθορισμός, διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του προσωπικού του Π.Σ., που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.

           (γ) Καθορισμός των διασωστικών δραστηριοτήτων, δηλαδή των “Επιχειρήσεων Άμεσης Επέμβασης” σε συμβάντα, ως αμιγώς τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και των υπολοίπων ως Διοικητικές εργασίες.

          (δ) Καθορισμός και σύμφωνος με τη σχετική νομοθετημένη διαδικασία των βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων εργασιών, δραστηριοτήτων του προσωπικού.

         (ε) Θεσμοθέτηση της Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης του Π.Σ. (ΕΣ.Υ.Π.Π.Π.Σ.) και ρυθμίσεις σχετικά με αυτήν.

        (στ)   Να  υπάρξει επιπλέον τροποποίηση και έντονος προβληματισμός για την διευθέτηση  «οργάνωση χρόνου εργασίας» για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων από την εν λόγω Επιτροπή, ως προς τo  ωράριο που προβλέπεται σε αυτό το Σχέδιο ΠΔ, όπου  αφορά ειδικές και συγκεκριμένες έκτακτες καταστάσεις (π.χ. μεγάλες πολυήμερες δασικές φωτιές και μακριά από την Υπηρεσία) κατά τις επεμβάσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με κάποια ανώτατα ανθρώπινα χρονικά όρια εργασίας.

          (ζ)  Να ορίζεται από ποιό προσωπικό του Π.Σ. και με ποια κριτήρια (πιστοποίηση, τυπικά προσόντα, εμπειρία, προϋπηρεσία, εκπαίδευση, κλπ.) θα έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε.), αλλά και Αξιωματικού Ασφάλειας Συμβάντος (Α.Α.Σ.) και Ιατρού Επέμβασης-Συμβάντος (Ι.Ε.Σ.). Να ορίζεται και ο τρόπος, η διαδικασία ανάθεσης και ανάληψης των αντίστοιχων σχετικών καθηκόντων.

          (η)   Να ορίζεται η διαδικασία, κατά την οποία όταν ο “Εκπρόσωπος του Εργοδότη” σε μία εγκατάσταση Υπηρεσίας του Π.Σ. δεν μπορέσει να αναθέσει καθήκοντα Τ.Α. και Ι.Ε. σε άτομα από το προσωπικό του Π.Σ., να μπορεί να αναθέτει αυτά κατά σειρά προτεραιότητας σε προσωπικό άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου και αν αυτό αποδεικνύεται μη εφικτό, να μπορεί ως ύστατη λύση να τα αναθέτει με σύμβαση σε ιδιώτες και πάντοτε όπως από την περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσία προβλέπεται.

         (θ)    Να ορίζεται ότι η ανάληψη καθηκόντων Τ.Α., Ι.Ε., Α.Α.Σ. και Ι.Ε.Σ. από άτομα του προσωπικού του Π.Σ., θα λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετο προσόν ή και προϋπόθεση για βαθμολογική τουλάχιστον προαγωγή αυτών.

         (ι) Να ενταχθεί ως υποχρεωτικό και με βαθμολογία ιδιαίτερο μάθημα, τουλάχιστον της τελευταίας πριν την αποφοίτηση εκπαιδευτικής περιόδου ή Έτους, σε όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το μάθημα “Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Π.Σ.

         (ια) Να ορισθεί ο τρόπος διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ή και αντιπροσώπων των εργαζομένων για θέματα Υ.Α.Ε. σε κάθε μία  Υπηρεσία του Π.Σ., οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις – διαβουλεύσεις με τον “Εκπρόσωπο του Εργοδότη Π.Σ.”, τον Τ.Α. και τον Ι.Ε.

           (ιβ) Να υπάρξουν θεωρημένα βιβλία  Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία να καταχωρούνται οι υποδείξεις τους.

           (ιγ)    Να ορίζονται οι Πειθαρχικές, Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις παράβασης, με καθορισμό περιγραφή αφενός της διαδικασίας διαπίστωσης και καταλογισμού των παραβάσεων αυτών και αφετέρου του τρόπου επιβολής των αντίστοιχων κυρώσεων – ποινών.

           (ιδ)   Να γίνει τροποποίηση  του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ. (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) για επικαιροποίησή του σύμφωνα με αυτό το σχέδιο  Π.Δ.

          (ιε)  Να ορίζεται ο τρόπος τακτικής και έκτακτης αναθεώρησής του, καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις είτε προς τον Υπουργό ΔΤ και ΠτΠ είτε προς τον Αρχηγό του Π.Σ., ώστε με αποφάσεις τους να θέτουν σε εφαρμογή επιμέρους διατάξεις του ή και να τροποποιούν αυτές,

αλλά πάντα κατόπιν εισήγησης – πρότασης του Σ.Υ.Α.Ε.Π.Σ. ως απαραίτητη προϋπόθεση.      

(ιστ)  Να υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης  του Επαγγελματικού κινδύνου.

  (ιζ) Να τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” τα παρακάτω στοιχεία: βιβλίο ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται, βιβλίο συντήρησης κ.α.

  (ιη) Να αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εργατικά ατυχήματα.

   

       Συμπερασματικά και μετά τις προτάσεις μας για το πλαίσιο του Π.Δ., διαπιστώνεται ότι τα “εργαλεία εφαρμογής” της περί Υ.Α.Ε. Νομοθεσίας στο Π.Σ.,  πρέπει  να  σχεδιαστούν   με   τις   πιο   σύγχρονες   αντιλήψεις,   γνώσεις και πολύ επιστημονικά δεδομένα επί του αντικειμένου, να είναι διαρκώς συμβατά  με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς τέλος και να είναι διαρκώς προσαρμόσιμα στις εκάστοτε προκύπτουσες, υφιστάμενες κοινωνικές συνθήκες, μέσω της υποχρεωτικά, τακτικής αναθεώρησής τους.

 

   Χωρίς εφαρμογή των Νόμων και του εν λόγω Π.Δ.  περί Υγείας και Ασφάλειας μέσω ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισής του δεν θα υπάρξει ποτέ καλό επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών ούτε πραγματική Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και επομένως δεν θα γίνει ποτέ δυνατή η Πιστοποίηση Ποιότητας των Υπηρεσιών μας.

 

  « Σχέδιο Π.Δ. περί Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Π.Σ. »

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email