ΠΟΕΥΠΣ: Προτάση για την αναβάθμιση – αναδιοργάνωση.

ΠΟΕΥΠΣ: Επισημάνσεις στο Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση
13/02/2014
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
13/02/2014

ΠΟΕΥΠΣ: Προτάση για την αναβάθμιση – αναδιοργάνωση.

 

κατεβαστε το αρχειο σε μορφη PDF

Πρόταση της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

     Σχετικά με την Αναβάθμιση – Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος καταθέτουμε τις προτάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που έχουν ως στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού πυρασφαλείας της χώρας, που θα μπορεί αξιόπιστα να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της νέας εποχής, αποτελώντας έτσι τον κύριο βραχίονα  πολιτικής προστασίας, όπως επίσης ταυτόχρονα και την διαμόρφωση όλων των συνθηκών προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο Π.Σ.

     Για τον σκοπό αυτό παρατίθενται οι παρακάτω προτάσεις, που αποτελούν προϊόν επεξεργασίας όλων των σημαντικών παραμέτρων του εργασιακού μας χώρου:

    

      Προτείνεται η κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων με πρόσληψη μονίμου προσωπικού, με τους παρακάτω τρόπους:

   

      Α. Με σύσταση Διακομματικής επιτροπής,  η οποία σε συνεργασία με ανάλογη επιτροπή του Α.Π.Σ. (στη σύνθεση της οποίας θα ορίζεται συνδικαλιστικός εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) θα έχει ως σκοπό την εξασφάλιση και τη διασφάλιση των προκηρύξεων που θα γίνονται σε ετήσια βάση

    Β. Με νέα Νομοθετική ρύθμιση, είτε παράλληλη Νομοθετική ρύθμιση (η οποία θα εξασφαλίζει το εργασιακό ισοδύναμο),

    Γ. Μέσω Α.Σ.Ε.Π. με προϋποθέσεις σε ότι αφορά το επάγγελμα του Πυροσβέστη (ειδικά κριτήρια ανά ειδική κατηγορία, σωματικές ικανότητες κ.α.).

     Επίσης προτείνεται νέο σύστημα προσλήψεων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία τόσων επιτυχόντων που θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, για να υπάρχει έτσι μία συνεχή ροή προσλήψεων  ισάξια των αναγκών που θα προκύπτουν από την εκάστοτε οργανική δύναμη και τον αριθμό των αποχωρούντων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.

      Προτείνεται η αναβάθμιση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων αλλά και ίδρυση νέων, σύμφωνα πάντα με τις επικρατούσες πληθυσμιακές συνθήκες ανά περιοχή, τις αυξανόμενες στατιστικά υπηρεσιακές ανάγκες, τις απαιτήσεις κάλυψης των συνεχώς διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, των ορεινών όγκων και των ειδών των δασικών περιοχών, των βιομηχανικών περιοχών και όποιων ειδικών συνθηκών ανά περιοχή επικρατούν. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας ή Κλιμακίου, εκτός των περιπτώσεων πιθανών συγχωνεύσεων ορισμένων Κλιμακίων με παράλληλη αναβάθμισή τους, με τις οποίες θα αποδειχτεί ότι εξασφαλίζεται η ίδια επάρκεια  πυροπροστασίας των τομέων ευθύνης των Κλιμακίων που θα συγχωνευτούν.

 

 Απαιτείται η αύξηση οργανικής δύναμης του Σώματος στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως:

    1. Οι ανάγκες των υπαρχόντων και των υπό ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων

    2. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με ικανό αριθμό υπαλλήλων ανά βάρδια, με πλήρη επάνδρωση εξόδων επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ. 210/1992.

    3.Οι ανάγκες των υπαλλήλων για χρήση αδειών και  ημερήσιων αναπαύσεων.

      

       Θεσμοθέτηση και καθιέρωση ειδικοτήτων για όλο το πυρ/κό προσωπικό, καθώς και το διαχωρισμό του Επιχειρησιακού και Διοικητικού Τομέα στο άμεσο μέλλον.

      Γι’ αυτό προτείνουμε σε θέσεις των τμημάτων Ανακριτικού, Πυρασφάλειας, Πληροφορικής, Γραμματειακής Υποστήριξης κ.α., να γίνουν νέες προσλήψεις από Πολιτικό προσωπικό με τα ανάλογα προσόντα και τις προϋποθέσεις, έχοντας πάντα ως σκοπό τον απεγκλωβισμό του μάχιμου προσωπικού και τη χρησιμοποίηση αυτού στον επιχειρησιακό τομέα.

      Επίσης στον επιχειρησιακό τομέα  να προσλαμβάνονται όσοι θα ασχοληθούν ως επαγγελματίες Πυροσβέστες (μάχιμοι, οδηγοί) στο έργο των κατασβέσεων πυρκαγιών και διασώσεων. Το προσωπικό του επιχειρησιακού τομέα ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης θα απασχολείται αποκλειστικά, κύρια και ενεργά σε όποια βαθμίδα και εάν εξελίσσεται. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που θα ορίζονται πέραν των γραπτών εξετάσεων θα έχουν σχέση με την καλή σωματική κατάσταση, την υγεία και την επιτυχή δοκιμασία σε αθλητικές δοκιμασίες. Ο αριθμός θέσεων για μάχιμους και οδηγούς θα είναι εκ των προτέρων γνωστές και θα γίνεται δήλωση ενδιαφέροντος από την διαδικασία των εξετάσεων.

 

           Απαιτείται εκσυγχρονισμός και Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματοςσε όλα τα επίπεδα, που να προβλέπει την αναμόρφωση της εκπαίδευσης του προσωπικού, την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών, καθώς και την δημιουργία σύγχρονων Πεδίων Ασκήσεων του προσωπικού.

           Απαιτείται εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση όλων των Τμημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  με σταδιακή ίδρυση Παραρτημάτων σε όλες τις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων του Π.Σ.  με διάρκεια φοίτησης των Δοκίμων Πυροσβεστών από την περίοδο που θα ισχύει το εργασιακό ισοδύναμο, ως ακολούθως:

          Προτείνουμε, εισαγωγή δοκίμων Πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία με διάρκεια σπουδών 3-4 έτη, εκ των οποίων 12-18 μήνες θα είναι πρακτική πριν την τοποθέτηση στις Υπηρεσίες.

           Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια.

           Εμπλουτισμό της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Δημιουργία πεδίων ασκήσεων σε κάθε νομό.

          Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

          Επιπλέον προτείνουμε η εισαγωγή των Πυροσβεστών στα Τμήματα των Δοκίμων  Αρχιπυροσβεστώννα γίνεται άνευ εξετάσεων, ανά σειρές και έτη, ενώ η διάρκεια φοίτησης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους έξι μήνες και να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους στα εκάστοτε Παραρτήματα Σχολών στις ανάλογες έδρες των Περιφερειών. Η εισαγωγή σε αυτές να γίνεται μετά την μονιμοποίησή τους και σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη.

 

            Απαιτείται εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας  με άμεση σύνταξη νέου Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ο οποίος να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του αύριο.

           Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το Π.Σ. να μπει σε τροχιά  βιώσιμης και ουσιαστικής αναδιοργάνωσης είναι ο απεγκλωβισμός  από την αγκυλωτική λογική που διαπνέει σήμερα στο σύνολό του τον Εσωτερικό Κανονισμό.

         Θεωρούμε ότι η ύπαρξη αναχρονιστικών διατάξεων εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των υπαλλήλων σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού, οργάνωσης και πειθαρχικού δικαίου.

         Μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού του Εσωτερικού Κανονισμού, αποτελεί και η εναρμόνιση του με Διατάξεις που διέπουν το σύνολο σχεδόν των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας και συγκεκριμένα στα ζητήματα του πειθαρχικού δικαίου αλλά και των αδειών – διευκολύνσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.  

         Ούτως ή άλλως κυρίως μετά το 1998 (Ν.2612/98) έτους μεταφοράς της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών, οι οποίες δεν κωδικοποιούνται από τις διατάξεις του υπάρχοντος Εσωτερικού Κανονισμού. Η δημιουργία των Κλιμακίων και η διασπορά της δύναμης άλλαξε τα λειτουργικά και επιχειρησιακά δεδομένα των Υπηρεσιών, ενώ απουσιάζει από τον Εσωτερικό Κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των Κλιμακίων, τα οποία υπολειτουργούν στη βάση ενός σαθρού πλαισίου εξάρτησης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

        

         Μέσω της εδραίωσης της αξιοκρατίας και του σεβασμού των προσωπικών αναγκών του κάθε υπαλλήλου θα επιτευχθεί και η καθολική συμμετοχή στην ευρύτερη προσπάθεια.

 

         Απαιτείται πλήρης καταγραφή των σημερινών αναγκών και τροποποίηση του υπάρχοντος Κανονισμού Μεταθέσεων σύμφωνα με τις προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων. Επισημαίνουμε ότι για να είναι αποτελεσματικότερη η οποιαδήποτε απόπειρα αναβάθμισης – αναδιοργάνωσης, απαιτείται κατ’ αρχήν να υπάρχει αξιοκρατικό κλίμα στις μεταθέσεις – αποσπάσεις όπως και στις μετακινήσεις του Πυροσβεστικού Προσωπικού.

         Απαιτείται  άμεσος εκσυγχρονισμόςκαι ανανέωση του ατομικού εξοπλισμού, του στόλου των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

         Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η άμεση προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων για την σταδιακή αντικατάσταση όποιων εξ αυτών έχουν χαρακτηριστεί ως αναξιόπιστα (είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω μη αποκαταστάσιμων βλαβών).

        Άμεση διευθέτηση του στεγαστικού προβλήματος με χρηματοδότηση από τον κρατικό  προϋπολογισμό κατασκευήςΠυροσβεστικών Σταθμών, που θα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές για δραστηριότητες σύγχρονων απαιτήσεων αλλά και την ικανοποιητική διαβίωση του προσωπικού. Χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων σύμφωνα με ανάγκες.

       Απαιτείται άμεση προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών.

      Απαιτείται αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες τόσο των Δοκίμων Πυροσβεστών όσο και του υπολοίπου Πυροσβεστικού προσωπικού, με τη δημιουργία κέντρων μετεκπαίδευσης και θέσπισης  ειδικών σεμιναρίων τόσο σε ειδικά θέματα όσο και σε θέματα τεχνικής κατάσβεσης, συμπεριλαμβάνοντας νέα δεδομένα και τεχνικές. Ειδική μνεία πρέπει να γίνεται στη διαχείριση των κρίσεων σε μεγάλα συμβάντα καθώς και στη συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους φορείς

          Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά την εφαρμογή όλων των σχετικών Διαταγών και Εγκυκλίων που αφορούν τις επιφυλακές του Πυροσβεστικού προσωπικού. Η  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα παρεμβαίνει άμεσα προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, κατόπιν των όποιων καταγγελλόμενων παραβιάσεων των ωραρίου, γνωστοποιώντας τις προθέσεις της για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή καταστρατήγησης των δικαιωμάτων και του ωραρίου του Πυροσβεστικού προσωπικού, με την μορφή περικοπών αδειών και ρεπό.

             Προτείνεται η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των επικοινωνιών. Απαιτείται άμεσα η δημιουργία Ενιαίων Συντονιστικών Κέντρων σε επίπεδο νομών, τα οποία θα επανδρώνονται από υπαλλήλους του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. και θα διαχειρίζονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους στα σύνθετα συμβάντα, ενεργοποιώντας το μηχανισμό της όποιας Υπηρεσίας προκύπτει ενέργεια. Πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και να υπάρχει η δυνατότητα οnline σύνδεσης, με τα Σ.Π.Ε.Κ. (υπεύθυνα για το συντονισμό σε Περιφερειακό επίπεδο) και το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. (υπεύθυνο για το συντονισμό σε Πανελλαδικό επίπεδο). Τα ανωτέρω Συντονιστικά Κέντρα σε επίπεδο νομών, θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται σύνθετα συμβάντα(ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών ευρείας έκτασης) και θα ενισχύονται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων φορέων (Στρατός, ΕΚΑΒ, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), όταν αυτό απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλέπεται ο ορισμός τους έχοντος το Γενικό πρόσταγμα στην εφαρμογή συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων.

           Τα τηλεφωνικά Κέντρα όλων των Π.Υ. και Π.Κ. να είναι πλήρως εξοπλισμένα. Όλα τα Πυροσβεστικά οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν και φορητούς ασυρμάτους. Να εφαρμοστεί άμεσα σύστημα ενδοεπικοινωνίας στα αστικά συμβάντα. Σε περιπτώσεις επέκτασης συμβάντων πέραν του τοπικού επιπέδου, θα πρέπει στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς να προβλέπονται ξεχωριστές κύριες και εναλλακτικές συχνότητες, αναλόγως του επιπέδου επέκτασης.

          Προτείνεται η δημιουργία προγράμματος πρόληψης και διάγνωσης υγειονομικών εξετάσεων για τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους σε ετήσια βάση.

         Προτείνεται η σταδιακή αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στο Π.Σ., με ευρεία χρήση των emails και παράλληλη σταδιακή κατάργηση της Εγκυκλίου 54 (απαραίτητη προϋπόθεση η αξιολόγηση – διαβάθμιση των εγγράφων).

         Προτείνουμε σε ότι αφορά τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης  την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που θα προβλέπει τη μονιμοποίησή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και την εξομοίωσή τους στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, όσων εξ αυτών πληρούν τις προϋποθέσεις  μονιμοποίησής τους.  Έως ότου εφαρμοσθεί η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό οργανόγραμμα αλλά και ξεχωριστός Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας για αυτή την κατηγορία προσωπικού.  

           Η επιχειρούμενη Αναβάθμιση – Αναδιοργάνωση πρέπει να αποτελέσει ένα αξιόπιστο σχέδιο νέας δομής και σύγχρονης λειτουργίας του Π.Σ. Είναι βέβαιο πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να αποδώσει,  εάν δεν λαμβάνει σοβαρά όλες εκείνες τις παραμέτρους που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου μηχανισμού πυρασφαλείας της χώρας. Επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι το θέμα αυτό αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την λειτουργία και το μέλλον του Π.Σ. και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με  προχειρότητα και ερασιτεχνισμούς.

 Μετά τις παραπάνω προτάσεις που καταθέτουμε αλλά και τις διαπιστώσεις μας σε σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει άμεσα να ρυθμιστούν, θεωρούμε ότι για να υπάρξει Αναβάθμιση-  Αναδιοργάνωση του Π.Σ. σε σωστή και δίκαιη βάση, θα πρέπει αυτή να στηριχτεί σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη, που θα σταθμίζει όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην νέα δομή των Υπηρεσιών της χώρας, όπως:

– χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των Υπηρεσιών,

-αριθμός αστικών συμβάντων,

-αριθμός δασικών πυρκαγιών από την ανάληψη της 

  δασοπυρόσβεσης και μετά

-ζώνες επικινδυνότητας και ύπαρξη δασικών όγκων και δικτύων

 αλλά και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής,

-πληθυσμιακή κάλυψη στην οποία να λαμβάνεται υπόψη και η τουριστική περίοδος.

           Τονίζουμε ότι το ζήτημα της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ., η πολιτεία οφείλει να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα λαμβάνοντας συνολικά όλες τις παραπάνω παραμέτρους και όχι αποσπασματικά και για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο να το εξαντλήσει με το κλείσιμο κάποιων Υπηρεσιών – Κλιμακίων με σκοπό την εξοικονόμηση λίγων χιλιάδων ευρώ. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο με μέλλον  Π.Σ., που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των καιρών και θα εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας και πυρασφάλειας στον  Έλληνα πολίτη στην τόσο δύσκολη περίοδο που όλοι μας βιώνουμε. 

    

                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email