ΠΟΕΥΠΣ-ΕΑΠΣ: Το ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ-υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ από ΤΠΥΠΣ.

Δελτίο Τύπου. Το Πυροσβεστικό Σώμα πενθεί.
13/09/2014
ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Χορήγηση Ατομικών εφοδίων.
18/09/2014

ΠΟΕΥΠΣ-ΕΑΠΣ: Το ΤΕΑΥΠΣ στο ΕΤΕΑ-υπολογισμός ΕΦΑΠΑΞ από ΤΠΥΠΣ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

         Θέμα: « Ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α. και εφαρμογή της τεχνικής βάσης    για τον  υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος από τον Τ.Π.Υ.Π.Σ..»

 

 

Συνάδελφοι

 

Όπως σας είναι γνωστό μετά την ψήφιση του Ν.4281/2014, προβλέφθηκαν ρυθμίσεις, που πλήττουν καίρια την  λειτουργία και υπόσταση των επικουρικών και προνοιακών μας ταμείων, ξεθεμελιώνοντας στην ουσία  το μέλλον των Τομέων Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.ΑΣ.Α. Και οι δύο τομείς μετά την ίδρυση του ΤΕΑΠΑΣΑ, λειτουργούν  μέχρι και σήμερα με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οργανωμένοι διοικητικά στο Γ’ Τμήμα παροχών με Τμηματάρχη Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

         Οι ρυθμίσεις του Ν.4281/2014 επιβάλουν το μεν επικουρικό μας ταμείο, που δίνει την επικουρική σύνταξη (τ.ΤΑΥΠΣ) να ενταχθεί  υποχρεωτικά από 1/1/2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), μαζί με τους άλλους Επικουρικούς Τομείς της Ελληνικής Αστυνομίας και  να διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του,  παραχωρώντας σε αυτό και την υπάρχουσα περιουσία του.

Οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου για το προνοιακό μας ταμείο, που δίνει το εφάπαξ, (τ.ΕΤΥΠΣ) προβλέπει να  παραμένει ως έχει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μαζί με τους άλλους Τομείς Προνοίας της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβάλλοντας  όμως  στην εφαρμογή της υπ’ αριθ.  Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (ΦΕΚ 313 τ. Β’) Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία το Εφάπαξ βοήθημα θα υπολογίζεται με τεχνική βάση και θα εφαρμοστεί συντελεστής βιωσιμότητας που θα προσδιοριστεί  με αναλογιστική μελέτη, η οποία θα διενεργηθεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης.  Προβλέπεται επίσης ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκτιμάται ότι θα αποτρέπει ή πιθανώς θα αναστέλλει τη χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων μέχρι τη συμπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένα έτη πραγματικής υπηρεσίας.

 Πέρα από τα παραπάνω, στο νόμο υπάρχει και η ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, οι Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας. Στην περίπτωση αυτή οι παροχές καταβάλλονται με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με τα καταστατικά των Ταμείων και με τον τρόπο που προσδιορίζουν τα ίδια μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

 

Συνάδελφοι

Επειδή η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη, μιας και τα ταμεία μας, μετά από δεκαετίες ύπαρξης κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και μαζί το υστέρημα των συναδέλφων, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από έρευνα, τεκμηρίωση, σοβαρότητα και το κυριότερο ενδελεχή ενημέρωση των μετόχων πυροσβεστικών υπαλλήλων.

Τα σωματεία μας σε κοινό μέτωπο, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. των Ταμείων, και με ειδικούς της ασφάλισης  για να συλλέξουμε στοιχεία και επαρκή πληροφόρηση προκειμένου να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένη πρόταση.

Από τα πρώτα στοιχεία που συλλέξαμε, συνοπτικά  η κατάσταση και  στους δύο τομείς (τ.ΤΑΥΠΣ και τ.ΕΤΥΠΣ) είναι η ακόλουθη:

 1.- Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος  [Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.], δηλ. το τ.ΤΑΥΠΣ που δίνει την επικουρική σύνταξη, διαθέτει περιουσία η οποία σήμερα ανέρχεται σε

  α)  46.367.144,38 Euro στη μερίδα του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & Ασφαλιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία την 31/07/2014

 β) 2.318.594,63 Euro, στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 31/08/2014 στην ALPHABANK,

 γ) 2.267.091,06 Euroκαι 1.967.519,86 Euro, τοκοχρεολύσια χορηγούμενων δανείων την 30/6/2014 και απαιτήσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ,ΤΕΑΔΥ κλπ) λόγω διαδοχικής ασφάλισης μέχρι 31-12-2013, αντίστοιχα.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια  του ταμείου

προ PSI  (9-3-2012) ανέρχονταν σε 107.527.682,02 Euro  και

μετά PSI  (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας  32.882.658,44 Euro.

 

Με την προβλεπόμενη  ένταξη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. στο Ε.Τ.Ε.Α., τα μερίσματα [επικουρική σύνταξη] που χορηγεί  ο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. θα υπολογίζονται πλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9387/98/30-7-2014 [ΦΕΚ 2276 τ. Β΄] Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, για όσους συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και με εφαρμογή στο σύνολο των συνταξιούχων (παλαιών και νέων) συντελεστή βιωσιμότητας που θα βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία πλέον του Ε.Τ.Ε.Α.

 

Το Ε.Τ.Ε.Α. έχει ήδη ενσωματώσει πολλά ελλειμματικά Ταμεία, γεγονός που θα επηρεάσει το συντελεστή βιωσιμότητας ο οποίος θα είναι σε κάθε περίπτωση δυσμενής, τόσο για τις ήδη χορηγούμενες επικουρικές συντάξεις (μερίσματα) όσο και για τις νέες, τα δε πλεονάσματα του Τομέα θα απορροφηθούν από τα ελλείμματα του Ε.Τ.Ε.Α.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τον Ιούλιο του 2014 το Ε.Τ.Ε.Α έκανε οριζόντια μείωση 5,2% στις χορηγούμενες συντάξεις και αναμένεται μετά το από 3μηνο (Νοέμβριος 2014) νέα μείωση κατά 3% προκειμένου να τηρήσει την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.

 

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, κατόπιν των ανωτέρω τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να προσδιοριστεί  η ακριβής μείωση της σύνταξης με την ένταξή του Τομέα στο Ε.Τ.Ε.Α., μπορεί όμως  μετά από αναλογιστική μελέτη, να υπολογιστεί η πιθανή μεταβολή του μερίσματος  στην περίπτωση που το Τ.Ε.ΑΥ.Π.Σ γίνει Επαγγελματικό Ταμείο.

Επίσης αυτό που είναι πλέον ανησυχητικό είναι η φημολογία, που αποτυπώθηκε σε σχετικά δημοσιεύματα,  περί κατάργησης της επικουρικής σύνταξης στο μέλλον, μέρος της οποίας θα ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη.

Στην περίπτωση αυτή τα αποθεματικά που προέρχονται από τις εισφορές των μετόχων, εξαϋλώνονται και χάνουν τη δυνατότητα οι συνταξιούχοι να έχουν ένα επιπρόσθετο μικρό βοήθημα, όποιο και εάν είναι αυτό, ανάλογα με τη δυνατότητα του Τομέα.

2.- Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος [Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] δηλ. το τ. ΕΤΥΠΣ που δίνει την σύνταξη, διαθέτει περιουσία η οποία σήμερα ανέρχεται σε

 α) 13.418.239,10 Euro, στη μερίδα του Τ.Π.Υ.Π.Σ. στο κοινό κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ & Ασφαλιστικών Φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσα αξία την 31/07/2014 και

 β) 1.456.004,99 Euro, στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης, χρηματικά διαθέσιμα την 31/08/2014  στην Τ.τ.Ε. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κεφάλαια του Τ.Π.Υ.Π.Σ.

προ PSI (9-3-2012) ανέρχονταν σε 41.785.505,52 Euroκαι

μετά PSI  (12-3-2012) σε μερίδια τρέχουσας αξίας  12.778.277,00 Euro.

 

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, βρισκόμαστε στη δυσχερή θέση, τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην  μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς αναλογιστική μελέτη,  η ακριβής μείωση του εφάπαξ βοηθήματος στην περίπτωση που εφαρμοστεί για τον Τομέα η τεχνική βάση.

 Τα μόνα στοιχεία πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι τα στοιχεία της πρόσφατης αναλογιστικής μελέτης η οποία αποτύπωνε αναλογιστικό έλλειμμα στον Τομέα  ύψους 76.377.000 Euro με επιτόκιο προεξόφλησης 3,15%  και 138.000.000 Euroμε επιτόκιο προεξόφλησης 2%.

Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ο Τ.Π.Υ.Π.Σ έλαβε τα μέτρα που απαιτούνταν, συντάσσοντας σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο αντιμετωπίζεται το έλλειμμα με μικρές αυξήσεις εισφορών και μείωση του εφάπαξ σε μικρό ποσοστό της τάξης του 2% περίπου, εξασφαλίζοντας ακόμη και μικρό πλεόνασμα.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το συγκεκριμένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης  εκκρεμεί προς υπογραφή  από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 3.-  Όπως εκτέθηκε και παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄), δίνεται η δυνατότητα μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, οι Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας.

Αυτές οι αναλογιστικές μελέτες θα πρέπει να εκπονηθούν άμεσα και να  αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση των Τομέων και πρόταση  για τον  τρόπο υπολογισμού των παροχών.

 Στην περίπτωση που προκριθεί η πρόταση   οι Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. & Τ.Π.Υ.Π.Σ.  να μετατραπούν σε επαγγελματικά ταμεία, ως ένα ενιαίο επαγγελματικό Ταμείο Πυροσβεστικών Υπάλληλων με δύο κλάδους (πρόνοιας, επικουρικός), θα πρέπει:

α) Να συνταχτεί καταστατικό (συμβολαιογραφικό έγγραφο), με όσο το δυνατό πλήρης ασφαλιστική περιπτωσιολογία, αφού δεν θα ισχύει η γενικότερη νομοθεσία των Τομέων Επικουρικής Σύνταξης και Πρόνοιας.

β) Να υποβληθεί πλήρης φάκελος (αναλογιστική μελέτη, σενάρια αντιμετώπισης του ελλείμματος, νέο καταστατικό κλπ) στην Eθνική Aναλογιστική Aρχή και εν συνεχεία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έγκριση.

γ) Να εγκριθεί το καταστατικό από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας και να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

δ) Να βρεθεί τόπος στέγασης, να καθοριστούν τα νέα όργανα διοίκησης και ο τρόπος στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό με διάθεση από το Π.Σ. και διευθετηθούν λοιπά θέματα υποστήριξης για τη λειτουργία του Ταμείου.

 

Πέρα από όλα τα παραπάνω, το επιπρόσθετο πρόβλημα είναι ο χρονικός περιορισμός της 31/12/2014, όπου αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία από μέρους μας, τα πράγματα θα ακολουθήσουν, αυτοματοποιημένα την τύχη που προδιάγραψε το τελευταίο νομοθετικό κείμενο.

Άμεσα, πέρα από τα ανωτέρω, την Τετάρτη 17/9  έχουμε προγραμματίσει κοινό Δ.Σ ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΕΑΠΣ προκειμένου να εξετάσουμε τα πρώτα συλλεχθέντα στοιχεία, έχοντας προσκαλέσει υπηρεσιακούς παράγοντες προς πληρέστερη ενημέρωση.

Οι Πρόεδροι 

ΠΟΕΥΠΣ                                                            ΕΑΠΣ

Δημήτρης Σταθόπουλος                                        Ιωάννης Σταμούλης

 

 

Print Friendly, PDF & Email