Καταγγελία για τροπολογία εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση.

Αντιπυρική περίοδος έτους 2023: Οι ίδιες επισημάνσεις τα ίδια άλυτα προβλήματα που ψάχνουν ακόμα λύσεις…
05/04/2023
Προσφυγή στο ΣτΕ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
28/04/2023

Καταγγελία για τροπολογία εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση.

Αρ. Πρωτ.:  35                                                                                      

 Αθήνα, 12.04.2023

 

                                                  ΠΡΟΣ:  1)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής

                                                                   Προστασίας  κ. Χρήστο Στυλιανίδη

                                                               2)   Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής

                                                                    Προστασίας  κ. Ευάγγελο Τουρνά

                                                               3)   Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

                                                                    κ Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                               4)   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                     Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο  Πουρναρά

                                                   ΚΟΙΝ:  1)  Πολιτικά Κόμματα- Φορείς

                                                                2)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                      Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για τροπολογία εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση»

 

Στις 11-04-2023 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου το Σχέδιο Νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά µε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τομέα-Λοιπές ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Εντελώς αιφνιδιαστικά στο επιγραφόμενο ως «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» τμήμα του Σχεδίου Νόμου με καμία αναφορά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (όπως στα άλλα κεφάλαια του Σχεδίου που γίνεται ρητή αναφορά του κάθε Υπουργείου το οποίο αφορά κάθε ρύθμιση) και χωρίς να έχει προηγηθεί μια κάποια έστω στοιχειώδης διαβούλευση κατατέθηκε από το πουθενά και ψηφίστηκε χωρίς καμία ενημέρωση και επί της ουσίας συζήτηση ως Άρθρο 71 επιγραφόμενο «Αρχαιότητα Αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4662/2020» νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία: « Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί αρχαιότητας Αξιωματικών , προστίθεται περ. δ΄ ως εξής: «δ. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της περ. α΄ της παρ. 20 του άρθρου 39 του παρόντος, είναι αρχαιότεροι από τους οµοιόβαθµούς τους, οι οποίοι προέρχονται από το Ειδικό Τμήμα της περ. β΄ της παρ. 20 του ίδιου άρθρου.»

Σύμφωνα με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση με την παραπάνω ρύθμιση φαινομενικά και για τα μάτια του κόσμου  επιδιώκεται « …. η εξάλειψη της ανισότητας που δημιουργείται, όταν υπάρχουν δύο ανόμοιες καταστάσεις πυρονόμων που φοιτούν στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.. … Κρίνεται λοιπόν αναγκαία, προς το, σκοπό εξυπηρέτησης των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών τόσο της ισότητας όσο και της χρηστής διοίκησης, να υπάρξει μια διαφοροποίηση στη μεταξύ τους ιεραρχία, όταν πρόκειται για ομοιόβαθμους.».

Θυμίζουμε και φυσικά δεν σας ενημέρωσαν, ότι το άρθρο 94 του Ν. 4662/2020 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αρχαιότητας των Αξιωματικών του Π.Σ. ρητά ορίζει στην παραγρ. 1 ότι : «Η αρχαιότητα κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων σε κάθε βαθμό, προσδιορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού. Ως ημερομηνία κτήσης αυτού λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της πράξης ονομασίας ή προαγωγής στον βαθμό ή επί αναδρομικής προαγωγής, η καθοριζόμενη στην πράξη αυτή ημερομηνία. Στην περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής ομοιοβάθμων, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από εκείνη του αμέσως προηγούμενου βαθμού».

Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου στην οποία εντάχθηκε η παραπάνω ρύθμιση προσδιορίζονται οι μετρημένες στα δάχτυλα ειδικές περιπτώσεις που η αρχαιότητα προσδιορίζεται ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσης του βαθμού (όπως είναι οι περιπτώσεις που οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων είναι αρχαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς τους Ειδικών Καθηκόντων κλπ.).

Με την παραπάνω ρύθμιση διαταράσσεται με την επίκληση ψευδοπροσχημάτων ο βασικός κανόνας που διέπει την ιεραρχία και την αρχαιότητα σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας σύμφωνα με τον οποίο η αρχαιότητα κάθε βαθμού των Αξιωματικών, Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων σε κάθε βαθμό, προσδιορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού.

Επιπρόσθετα η ψηφισθείσα ρύθμιση δημιουργεί εύλογη ανησυχία δεδομένου ότι η ανατροπή της μέχρι σήμερα κρατούσας αρχαιότητας αναπόφευκτα μέσα στην αντιπυρική περίοδο θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις όταν πρόσφατα αποφοιτήσαντες Ανθυποπυραγοί θα κληθούν να δίνουν διαταγές σε αντικειμενικά αρχαιότερους τους, τη στιγμή μάλιστα που οι τελευταίοι επιτυχώς επί σειρά ετών εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικών Υπηρεσίας ή Προϊσταμένων Πυροσβεστικών Κλιμακίων.

Δυστυχώς κάποιοι επιχειρούν να δυναμιτίσουν το ομαλό υπηρεσιακό κλίμα που τόσο χρειάζεται το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ακριβώς για το λόγο αυτό και η επίμαχη ρύθμιση κατατέθηκε νύχτα στο τελευταίο νομοσχέδιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου χωρίς κάποια συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ, τη στιγμή που εκκρεμούν και σας έχουν αποσταλεί από τον κ. Αρχηγό πάνω από 70 προτάσεις για την τροποποίηση άρθρων του ν. 4662/2020 και για πολύ περισσότερο σοβαρά θέματα. Αυτή η ρύθμιση νομίζετε ότι είναι το άμεσο και κατεπείγον που απασχολεί τους υπαλλήλους του Π.Σ.. Συγχαρητήρια λύσατε τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Και καλά αυτοί!!! Τους ξέρουμε καλά. Είναι όμως απαράδεκτο κάποιοι να πέφτουν στις παγίδες που τους στήνουν με «τυράκι»  την ντε και καλά «….εξυπηρέτηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών τόσο της ισότητας όσο και της χρηστής διοίκησης.. », κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει. Και ακόμα πιο απαράδεκτο είναι η διαφαινόμενη απαξίωση των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων από κάθε διαβούλευση για τόσο σημαντικά ζητήματα με την απόκρυψη από αυτές νομοθετικών παρεμβάσεων.

Η απαξίωση αυτή είναι βέβαιο ότι δεν σας βοηθάει σε τίποτα. Πιθανά να σας σπρώχνει σε νέα ολισθήματα που θα τα βρείτε μπροστά σας. Μη μας ζητήσετε να βάλουμε «πλάτη» το καλοκαίρι κύριοι. Ούτε να σβήσουμε τις φωτιές που εσείς οι ίδιοι ανάψατε μέσα στις Υπηρεσίες και στα Κλιμάκια.

Με γεγονός και τις τελευταίες εξελίξεις για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος  έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τεράστιας δυσαρέσκειας και απογοήτευσης.  Εξαιρώντας τους μονίμους συναδέλφους, από την ένταξή τους στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με μόνη δικαιολογία, ότι ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια από την χορήγηση ανάλογου επιδόματος, είναι ένα γεγονός που αυτονόητα διαιρεί το πυροσβεστικό προσωπικό της χώρας στα δύο.

Η μόνη λύση για το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε είναι η δημόσια δέσμευση σας για ανάκληση της απαράδεκτης νομοθετικής ρύθμισης σας και η εκκίνηση ενός δημιουργικού διαλόγου για όλα τα χρονίζοντα προβλήματα των υπαλλήλων του Π.Σ.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email