Καταχρηστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαδοχικής Ασφάλισης από το Μ.Τ.Ν., στην Επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρ. Ε.Π.Υ. & Ο.Π.Υ. – Απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και δικαιώματος Επικουρικής Σύνταξης αυτών από το Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ.

Επιστροφή της καταργηθείσας κράτησης 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ., η οποία παρακρατήθηκε από την μισθοδοσία των υπάλληλων μετά την κατάργησή της (από 25-11-2022 μέχρι την 31-12-2022.
30/12/2022
Όχι άλλη απαξίωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
19/01/2023

Καταχρηστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαδοχικής Ασφάλισης από το Μ.Τ.Ν., στην Επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρ. Ε.Π.Υ. & Ο.Π.Υ. – Απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και δικαιώματος Επικουρικής Σύνταξης αυτών από το Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ.

Αρ. Πρωτ: 118

Αθήνα 14-01-2023

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
2. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
κ. Χρήστο Στυλιανίδη
3. Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Νικόλαο Γ. Χαρδαλιά
4. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά
5. Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κα Παυλίνα Kαρασιώτου
6. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
Αντιναύαρχο ΠΝ κ. Στυλιανό Πετράκη
7. Πρόεδρο Δ.Σ. Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού
Αντιναύαρχο ε.α. Π.Ν. κ. Ιωάννη Σαμαρά
8. Ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του Πολίτη

1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Αλέξιο Ράπανο
2. Δ/ση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Ε-ΕΦΚΑ
3. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Καταχρηστική μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαδοχικής Ασφάλισης από το Μ.Τ.Ν., στην Επικουρική σύνταξη συνταξιούχων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων πρ. Ε.Π.Υ. & Ο.Π.Υ. – Απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και δικαιώματος Επικουρικής Σύναξης αυτών από το Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ»

 

 

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας παραθέτουμε τα εξής:
1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα Υπηρετούν ως υπάλληλοι, πρώην Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) και Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι για κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και για επικουρική σύνταξη στο ΤΕΑΜ.
2. Με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, ορίστηκε για τους ανωτέρω ότι:
<<… Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης…>>
3. Για το ίδιο ζήτημα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27135/0092/17-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ3Η-4Β), εγκύκλιο του πρ. ΓΛΚ που αφορά το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, μεταξύ άλλων γίνεται σαφές ότι :
«…Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως
ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.
Εξυπακούεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν:
α) όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του ν. 3865/2010 στο Δημόσιο, γενικά και
β) όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και έχουν
συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4)…»
Τα ανωτέρω σαφώς είναι δεσμευτικά για όλα τα Ταμεία που χορηγούν επικουρική σύνταξη και κατά συνέπεια και για το ΜΤΝ, καθώς σύμφωνα με την άρθρο 53 του Ν.2084/1992 όπως ισχύει, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης, ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισμένοι και ως εκ τούτου η ανωτέρω εγκύκλιο θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το ΜΤΝ.
4. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, εφόσον για το χρονικό διάστημα που οι ΟΠΥ ή ΕΠΥ ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι ασφαλιστικές τους εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που είχαν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ αποδόθηκαν στο Δημόσιο (Πρώην ΓΛΚ) και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, όπως ορίζεται σαφώς με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, αυτοδίκαια αποτελούν μετόχους των Ταμείων αυτών.
5. Όμως, ύστερα από καταγγελίες συναδέλφων, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, είχαν υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, έχουν λάβει κύρια σύνταξη εξερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και έχει προκύψει εμπλοκή στην χορήγηση της επικουρικής τους σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ/Ε-ΕΦΚΑ, ήρθαμε σε επικοινωνία με την αρμόδια Δ/ση Δημοσίου Τομέα του Ε-ΕΦΚΑ και διαπιστώθηκε ότι πραγματικά έχει προκύψει τον εν λόγω ζήτημα, εξ αιτίας της άρνησης του Μ.Τ.Ν., να συμμετάσχει στην διαδικασία της Διαδοχικής Ασφάλισης (ΝΔ 4202/1961,Ν.1405/1983,Ν.4052/2012) με το Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ. Συγκριμένα όπως ενημερωθήκαμε από την αλληλογραφία των δύο Ταμείων προκύπτει ότι:
 Το ΜΤΝ θεωρεί ότι, ουδέποτε οι εν λόγω συνάδελφοι απόκτησαν την ιδιότητα του μετόχου του Ταμείου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται χρόνος ασφαλιστικής-μετοχικής σχέσης με το Ταμείο, θεωρώντας ότι οι προγενέστερες του Ν.3865/2010 καταστατικές διατάξεις του, δεν του επιτρέπουν να εφαρμόσει το άρθρο 21 του Ν.3865/2010.
 Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, σε αντίθεση με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αποποιείται της υποχρέωση του να του αποδοθούν οι εισφορές των εν λόγω συναδέλφων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3865/2010, τις οποίες είχε εισπράξει γι’ αυτούς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αρνούμενο έτσι επί της ουσίας να τους καταστήσει μετόχους του, έτσι ώστε να εφαρμοστούν στην συνεχεία κανονικά οι διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης.
 Περαιτέρω, για τυχόν εισφορές συναδέλφων που αφορά τις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες έχουν εισπραχτεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ και έχουν τυχόν μεταφερθεί στο ΜΤΝ, εκτός του ότι το ΜΤΝ δεν τις αποδέχεται, θεωρεί ότι θα πρέπει να μεταφερθούν εκ νέου στο ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ (Τελευταίο φορέα ασφάλισης). Είναι σαφές ότι η υπόδειξη αυτή είναι αυθαίρετη, καθώς δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου και η μεταφορά αυτή εμφανώς εκφεύγει από την διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης.
 Το ΜΤΝ φαίνεται ότι δεν έχει εικόνα για ποιους ασφαλισμένους έχει παραλάβει εισφορές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ν.3865/2010.
 Τέλος επισημαίνουμε ότι, για τους εν λόγω συναδέλφους ο Ε-ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ) σε ότι αφορά την κύρια σύνταξη, εφαρμόζει κανονικά με το ΙΚΑ την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν.3865/2010 και οι συνάδελφοι δικαιώνονται κύριας σύνταξης χωρίς προβλήματα.
6. Λόγω των ανωτέρω, οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ στο Πολεμικό Ναυτικό, δεν δύναται να χρησιμοποιήσουν κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας στην επικουρική τους σύνταξη, με τις εξής συνέπειες:
 Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την θεμελίωση του δικαιώματος τους στην Επικουρική σύνταξη, δεν θα την λάβουν με την συνταξιοδότηση τους, αλλά θα την λάβουν μειωμένη όταν συμπληρώσουν το 67ου έτος της ηλικίας τους. Η σύνταξή τους θα είναι μειωμένη, εξ αιτίας των ετών ασφαλιστικής σχέσης τις περίπτωσης αυτής που δεν θα προσμετρηθούν, παρόλο που έχουν καταβληθεί κανονικά οι τακτικές εισφορές.
 Οι ανωτέρω, για να λάβουν την Επικουρική τους Σύνταξη ταυτόχρονα με την Κύρια, θα πρέπει να εξαγοράσουν (καταβάλουν για δεύτερη φορά) στο ΕΤΕΑΕΠ/Ε-ΕΦΚΑ, το χρόνο που είχαν διανύσει στο Π.Ν., για τον οποίο είχαν καταβάλει κανονικά τις απαιτούμενες εισφορές!
7. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ανεξάρτητα πόσες υποθέσεις συναδέλφων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα στο Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ, την στιγμή που στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν αρκετοί συνάδελφοι της περίπτωσης αυτής που τους αφορά το ζήτημα, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:
 Για ποιο λόγο το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αποδέχεται τις εισφορές που έχει εισπράξει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα και στην συνέχεια ενεργεί κανονικά με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης με τον Ε-ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ, ενώ το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού δεν τις κάνει αποδεκτές; Πώς είναι δυνατόν δύο Ασφαλιστικά Μετοχικά Ταμεία που ανήκουν και τα δύο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εφαρμόζουν διαφορετικά την ίδια νομοθεσία;
 Σε περίπτωση που θεωρείται ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν δύναται να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα, γεγονός το οποίο θεωρούμε βέβαια ότι δεν ισχύει, ποια αρμόδια υπηρεσία πρέπει να προβεί στην σύνταξη νέας νομοθετικής ρύθμισης που θα επιλύει το θέμα; Σε περίπτωση δε, που η υφιστάμενη νομοθεσία θεωρηθεί επαρκής για την διευθέτηση του θέματος, ποίος είναι αρμόδιος φορέας που θα συντονίσει τις διαδικασίες επίλυσής του;
 Τέλος, στην περίπτωση όσων υπαλλήλων παραμένουν αυτή την στιγμή εγκλωβισμένοι λόγω των προαναφερόμενων ζητημάτων χωρίς να λαμβάνουν Επικουρική Σύνταξη, ποιος μπορεί να προσδιορίσει εάν τελικά θα την λάβουν, αφού αμφισβητείται από το ΜΤΝ η εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν.3865/2010 που ισχύει στις περιπτώσεις αυτές και η χορήγηση της Επικουρικής Σύνταξης έχει διακοπεί;
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας κατά αρμοδιότητα, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα, διότι δεν τίθεται θέμα να επέλθει ζημία σε κανένα από τα εμπλεκόμενα Ταμεία, αφού για τον χρόνο που διανύθηκε από τους ανωτέρω στο Πολεμικό Ναυτικό, έχουν καταβληθεί οι τακτικές εισφορές κανονικότατα, που όμως παραδόξως το Ταμείο που ορίζεται από την νομοθεσία να τις εισπράξει, δεν τις κάνει αποδεκτές!
Τέλος, η Ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του Πολίτη στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για τις ενέργειες της, προκειμένου να ελεγχθεί η περίπτωση αυτή, έτσι ώστε να επέλθει επίλυση του ζητήματος, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφειοκρατίας και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email