Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.!
12/10/2017
Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά.
16/10/2017

Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου.

 

Αρ.πρωτ.: 531                                                                          

 Αθήνα,  12/10/2017   

                                                                         

                                                                             ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                         Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.    

 

  

 

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου».

 

       Σας κοινοποιούμε ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Κωνσταντίνου Πενταγιώτη, για τις εξελίξεις στη δικαστική διεκδίκηση του Επιδόματος Κινδύνου.

      Επιπλέον σας κοινοποιούμε τα συνημμένα αρχεία τα οποία είναι με αύξοντα Αριθμό Μητρώου, προκειμένου να διαπιστώσετε αν συμπεριλαμβάνεστε στους ενδιαφερομένους ενάγοντες υπαλλήλους για τους οποίους έχει εκδοθεί ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε σχέση με την άσκηση έφεσης.

Δείτε και κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

Συγκεντρωτική λίστα με ονόματα εναγόντων.  (ανοίξτε το αρχείο και χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ctrl+f για εύκολη αναζήτηση με το όνομα ή τον Α.Μ.)

Ενημερωτικό Σημείωμα του κ. Πενταγιώτη.

Εξουσιοδότηση έφεσης επιδόματος κινδύνου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΕΥΠΣ

 

                                                                    Αθήνα     10.10.2017

                                                          Προς : ΠΟΕΥΠΣ  & Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της

                                                            (για ενημέρωση ενδιαφερομένων)

 

ΘΕΜΑ: Εξελίξεις στη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου.

 

1) Νέα ειδοποίηση για υποχρεωτική καταβολή παραβόλου έφεσης για τις υποθέσεις  που συζητούνται ΑΜΕΣΑ. 

2) Έκδοση νέων απορριπτικών αποφάσεων και άσκηση έφεσης κατ’ αυτών και Υποχρεωτική καταβολή παραβόλου έφεσης.

  1. Όπως γνωρίζετε έχουν ασκηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σειρά αγωγών από υπαλλήλους του Π. Σ. κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος κινδύνου που καταβάλλεται μόνο στους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ υπαλλήλους και για όσο χρόνο υπηρετούν στις Μονάδες αυτές. Βάση της διεκδίκησης αυτής είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεδομένου ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη είναι επικίνδυνο για το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. και όχι μόνο για τους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ, οι οποίες άλλωστε στελεχώνονται από το σύνολο του προσωπικού του Π.Σ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  2. Ορισμένες από τις πρώτες εκ των αγωγών που κατατέθηκαν το έτος 2009, εκδικάστηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και επ’ αυτών εκδόθηκαν οι με αριθμό:

1) 12415/2016, 2) 12423/2016, 3) 12428/2016, 4) 14349/2016 αποφάσεις του 17ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και 5) 1617/2017 απόφαση του 24ου Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου, σε μονομελή σύνθεση. Για τις παραπάνω υποθέσεις ασκήθηκαν εφέσεις που συζητούνται άμεσα (βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 5 τις σχετικές δικασίμους).

Επίσης στη συνέχεια εκδόθηκαν και οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό: 13138/2016 και 13141/2016 του 20ου Τμήματος, η 3577/2017 απόφαση του 24ου Τμήματος, η 1428/2017  η 1431/2017 η 1567/2017 του 17ου  και η 4305/2017 22ου  για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί εφέσεις.

Επίσης  εκδόθηκαν και οι 469/2017, 470/2017, 471/2017, και 472/2017 του 17ου Τμήματος και η 2332/2017 του 20ου Τμήματος, για τις οποίες πρόκειται να ασκηθούν εφέσεις .

Όλες οι άνω αποφάσεις απορρίπτουν τις αγωγές, με το σκεπτικό ότι «οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ εκτελούν τα καθήκοντα τους σε συνθήκες ιδιαίτερα μεγάλης επικινδυνότητας» που τους διαφοροποιούν «ουσιωδώς» από τους λοιπούς συναδέλφους τους του Π.Σ. οι οποίοι «περιορίζονται σε υποστηρικτικό ρόλο» και ως κε τούτου αυτό «καθιστά ανεκτή από την άποψη της αρχής της ισότητας τη μισθολογική διαφοροποίηση που επέρχεται από τη χορήγηση μόνο στους υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ του ειδικού επιδόματος κινδύνου» και ότι αυτό «δεν αναιρείται από τον κίνδυνο που γενικώς αντιμετωπίζουν οι (λοιποί υπάλληλοι) του Π.Σ. κατά την εκτέλεση του δικού τους καθήκοντος».

  1. Κατά τη νομική μου εκτίμηση το παραπάνω σκεπτικό είναι εσφαλμένο και αντιφατικό δεδομένου ότι ο κίνδυνος (ο οποίος αποτελεί τη δικαιολογητική βάση της χορήγησης του επίδικου επιδόματος κινδύνου στο προσωπικό των ΕΜΑΚ ) αποτελεί κοινό συστατικό της εργασίας του συνόλου του προσωπικού του Π.Σ. και όχι μόνο του προσωπικού των ΕΜΑΚ και κατά συνέπεια από τη χορήγηση του επιδόματος αυτού στο σύνολο του προσωπικού του Π.Σ. αλλά μόνο σε αυτό των ΕΜΑΚ παραβιάζεται ευθέως η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κατόπιν αυτού κατά των ανωτέρω αποφάσεων είναι επιβεβλημένο να ασκηθούν εφέσεις προκειμένου το νομικό ζήτημα να τεθεί σε κρίση και Δευτεροβαθμίου δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου).

  1. Με σειρά νομοθετημάτων που εκδόθηκαν μετά την άσκηση των αγωγών (Ν. 3900/2010 και 4446/2016) επήλθαν σειρά τροποποιήσεων στην υποχρέωση και τα ποσά των παραβόλων για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Ήδη το παράβολο για την άσκηση έφεσης κατ’ αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου έχει καθοριστεί στο ποσό των 100 ευρώ για έκαστο των εναγόντων που ακούν έφεση. Επισημαίνεται ότι κατά το παρελθόν υφίστατο υποχρέωση ενός ενιαίου παραβόλου για όλους τους ομοδίκους (ενάγοντες-εκκαλούντες). Το παράβολο αυτό είναι υπέρ του Δημοσίου και δεν σχετίζεται ουδόλως με αμοιβές δικηγόρου ή άλλα δικαστικά έξοδα (επιδόσεις, εισφορές κλπ).

Το παράβολο (του Δημοσίου) αποτελεί τυπικό όρο για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της έφεσης, το οποίο ερευνάται από το Εφετείο πριν την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Συνεπώς, ενόψει της εκ μέρους μου ασκήσεως εφέσεως κατά των άνω απορριπτικών αποφάσεων καθίσταται αναγκαίο να μου αποστείλετε όσοι επιθυμείτε την παραδεκτή άσκηση εφέσεως το αναγκαίο παράβολο του Δημοσίου συμπληρωμένο με τα πλήρη στοιχεία σας (όχι χρήματα). Το παράβολο μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά, από οποιαδήποτε  Δ.Ο.Υ., ή από τα κατά τόπους δικαστήρια.

 

Η προθεσμία αποστολής των παραβόλων (με ασφαλή πάντα τρόπο)

 είναι αυτή της 05-11-2017.

Η μη κατάθεση του παραβόλου συνεπάγεται την άνευ ετέρου απόρριψη της έφεσης για τον μη καταθέσαντα ως τύποις απαράδεκτης.

Επίσης επειδή έχει παρέλθει πενταετία από την άσκηση των αγωγών, είναι αναγκαίο να μου αποσταλούν μέσα στην άνω προθεσμία, το αργότερο και μαζί με το παράβολο της έφεσης νέες εξουσιοδοτήσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Σχέδιο της επικαιροποιημένης εξουσιοδότησης συνοδεύει το παρόν.

Στα συννημένα αρχεία περιλαμβάνονται οι ενάγοντες κάθε επί μέρους από τις προαναφερόμενες αποφάσεις. Αν λοιπόν από τον έλεγχο των καταστάσεων διαπιστώσετε ότι συμπεριλαμβάνεστε στους ενάγοντες και επιθυμείτε την άσκηση παραδεκτής έφεσης είναι υποχρεωτική η εμπρόθεσμη αποστολή του σχετικού παραβόλου και νέας εξουσιοδότησης.

  1. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ότι κατά των πρώτων αποφάσεων (12415/2016, 12423/2016, 12428/2016, 14349/2016 του 17ου Τμήματος και 1617/2017 απόφαση του 24ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών), έχουν ασκηθεί εφέσεις οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν η πρώτη στις 8/11/2017, η δεύτερη και τρίτη στις 13/11/2017, η τέταρτη στις 14/11/2017 και η πέμπτη στις 9/11/2017.

Ήδη για τις παραπάνω απορριπτικές αποφάσεις και για όσους αφορούν αυτές, έχω ενημερώσει με σχετικό έγγραφο μου (στις 27/3/2017) το οποίο δημοσιοποιήθηκε από την ΠΟΕΥΠΣ και τις κατά τόπους Ενώσεις, ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για την εκδίκαση τους  να καταβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο –ενάγοντα δημόσιο παράβολο έφεσης και να σταλούν στο γραφείο μου σχετικές εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής.

Εκ των άνω εναγόντων ελάχιστοι έχουν ανταποκριθεί.

Επαναλαμβάνω ότι για τις εφέσεις που ήδη έχουν ασκηθεί και πρόκειται να συζητηθούν στις ημερομηνίες που αναφέρεται πιο πάνω πρέπει μέχρι μία βδομάδα πριν την συζήτηση κάθε υπόθεσης να έχουν σταλεί στο γραφείο μου τόσο το παράβολο όσο και η εξουσιοδότηση όσων επιθυμούν να συζητηθεί η υπόθεση τους.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

 

                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

                              ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

                                   ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΕΥΠΣ

 

Print Friendly, PDF & Email