Εκπόνηση Αναλογιστικών μελετών – Παροχή στοιχείων.

9η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
08/10/2014
Ομοσπονδίες: Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της Χώρας
13/10/2014

Εκπόνηση Αναλογιστικών μελετών – Παροχή στοιχείων.

 

 

Αρ.Πρωτ.271

Αθήνα, 09/10/2014

 

                                          ΠΡΟΣ : 1)Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                       Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                                    2) Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων

                                                                                    3) Δ/νση Πληροφορικής

                                                                     ΚΟΙΝ  1)ΤΕΑΠΑΣΑ (Τμήμα Γ΄ Παροχών)

                                                                                2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση Αναλογιστικών Μελετών –Παροχή στοιχείων».

Κύριε Αρχηγέ,

     Η Ομοσπονδία μας ως αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του Πυρ/κού Σώματος προχώρησε στην έναρξη διαδικασιών για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και στους δύο τομείς    Τ.Π.Υ.Π.Σ. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ως εκ τούτου μετά τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε  η Επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνέταξε πρακτικό και κατακύρωσε τον διαγωνισμό και ανέθεσε στην  εταιρία PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD  για την: 

  1. Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 1, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΕΑΥΠΣ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
  2. Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους σκοπούς του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί της δυνατότητας αυτοδίκαιης μετατροπής του ΤΠΥΠΣ (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
  3. Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4281/2014, άρθρο 220, παράγραφος 3, περί εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α’ 50), καθώς και της Υπουργικής Απόφασης Φ.80000/1093/26/12-02-2014 (Β’ 313), η οποία ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου.

 

       Παρακαλούμε όπως η Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων καθώς και η Δ/νση Πληροφορικής παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που θα σας ζητηθούν προκειμένου να τα διαβιβάσει στην εν λόγω εταιρία για την ολοκλήρωση των αναλογιστικών μελετών.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email