Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος άρθρου 101 Ν. 4662/2020.

Προκήρυξη διαγωνισμού Σχολής Αρχιπυροσβεστών
06/01/2021
Λειτουργία Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης.
15/01/2021

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος άρθρου 101 Ν. 4662/2020.

 Α.Πρωτ.02                                                                                            Αθήνα, 11.01.2021

 

                                                                        ΠΡΟΣ:   Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας

                                                                                       κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

 

                                                                         ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής

                                                                                        Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

  1.          Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                                         Αντιστράτηγο κ.Στέφανο Κολοκούρη

                                                                                    3 . Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 

                                                                                          Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                                                                      

ΘΕΜΑ : «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος άρθρου 101 Ν. 4662/2020»

 

 

Στο άρθρο 101 του Ν. 4662/2020 εκτίθενται αναλυτικά οι κατηγορίες πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων και τα απαιτούμενα προσόντα κατάταξης ιδιωτών ή μετάταξης ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων. Οι εν λόγω ειδικές κατηγορίες προσωπικού, σύμφωνα με το νόμο καλούνται να επιτελέσουν καθήκοντα ιδιαίτερης φύσης, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα στη διεξαγωγή και υποστήριξη του πυροσβεστικού έργου, τόσο σε επιτελικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο.

Η παραπάνω διάταξη, με την οποία αναβαθμίζεται ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού του, προβλέπει (παρ. 2) ότι  οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων όλων των κατηγοριών προέρχονται: α. Από ιδιώτες ……. και  β. Από μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που διαθέτουν τους ρητά προβλεπόμενους τίτλους σπουδών και επιθυμούν να μεταταγούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα. Επίσης προβλέπεται (παρ.3) ότι το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών, Τεχνικών, Πλοηγών – Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναέριων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναέριων μέσων προέρχεται: α. Από ιδιώτες ………  και  β. Από μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που διαθέτουν κάποιο από τους απαιτούμενους ανά περίπτωση τίτλο σπουδών και επιθυμούν να μεταταγούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα και ότι το ως άνω πυροσβεστικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων με τον βαθμό που κατέχει. Επίσης ότι οι Πυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, εντάσσονται με τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων.

Ρητά τέλος προβλέπεται ότι εντός της εύλογης προθεσμίας του τριμήνου από τη δημοσίευση του νόμου,  θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προς μετάταξη, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Παρά την παρέλευση του εύλογου χρόνου των τριών μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4662/2020 το παραπάνω ρητά προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί, με αποτέλεσμα η διάταξη του άρθρου 101 του Ν. 4662/2020 να παραμένει ανεφάρμοστη.

Ενόψει του ότι στο Σώμα υπηρετούν συνάδελφοι οι οποίοι διαθέτουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για τη μετάταξή τους και επιθυμούν τούτο, ζητάμε την άμεση έκδοση του ρυθμιστικού των άνω προβλεπόμενων μετατάξεων προεδρικού διατάγματος, ενέργεια η οποία είναι ρητά οφειλόμενη.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η έκδοση του παραπάνω ρυθμιστικού προεδρικού διατάγματος θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος με την αξιοποίηση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του ώστε να συνεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας που χαίρει της εκτίμησης ιδιαιτέρως μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας επείγουσες οφειλόμενες ενέργειες και την ενημέρωσή μας επ’ αυτών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email